"Het kind in de schijnwerper"
"Het kind in de schijnwerper"
OR/MR

De Medezeggenschapsraad (MR)

 

Op alle scholen worden beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met lesgeven zoals het schoolplan, de groepsindeling en het vakantierooster, maar ook dingen als (tijdelijke) uitbreiding van de school als gevolg van ruimtegebrek in de groepen en lumpsum (de financiële begroting).

Op de PJF is Ingeborg van Leeuwen belast met de dagelijkse leiding. Er is ook een (bovenschools) schoolbestuur, het Spectrum. Het bestuur neemt die beslissingen niet alleen, maar doet dat in overleg en luistert naar de argumenten die de medezeggenschapsraad naar voren brengt.

 

Wie zitten er in de medezeggenschapsraad van de PJF voor het schooljaar 2019-2020?

In de medezeggenschapsraad (MR) zitten 6 leden, 3 personeelsleden en 3 ouders.

 

Personeel :
- Kirsten Venmans (Groepsleerkracht groep 5B Oudelandselaan) 
- Natascha Kooter (Groepleerkracht groep 8C Hoge Land) 
- Coraline de Pater (Groepsleerkracht Hoge Land) 

Ouders: 
- Ferry Molenaar 
- Fer Wijker - 
- Karlien de Bruin -

 

Waarover praat een medezeggenschapsraad?

In feite over alles wat met de school te maken heeft. Elk belangrijk besluit dat het bestuur wil nemen moet worden voorgelegd aan de MR. Aan de andere kant kan de MR elk standpunt dat ze heeft, gevraagd of ongevraagd, kenbaar maken aan het bestuur.

De MR vergadert zo'n 6 tot 7 keer per schooljaar.

 

Blijft het bij praten alleen?

De MR praat niet alleen mee, maar geeft ook adviezen en beslist mee. Daarmee komen we op de twee soorten rechten die de MR heeft: adviesrecht en instemmingsrecht.

Adviesrecht wil zeggen dat het bestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Dit betekent niet dat elk advies van de MR zonder meer overgenomen dient te worden.

Het ligt anders voor besluiten waarop de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR dergelijke besluiten niet nemen.

 

De wet medezeggenschap op scholen

Per 1 januari 2007 is de wet medezeggenschap op scholen, kortweg WMS, van kracht geworden. De WMS biedt meer mogelijkheden op het gebied van communicatie en overleg over alle aangelegenheden in en rond de school die van belang zijn voor directie, ouders, leerlingen en personeelsleden. De WMS is verplicht voor alle scholen in basis en voortgezet onderwijs.

 

Missie en Visie Medezeggenschapsraad PJF

Een aantal jaar geleden zijn wij als MR druk bezig geweest om inzichtelijk te krijgen wat nu precies de rol van een MR voor de PJF-school zou moeten zijn. Om u een goed inzicht te geven in waar wij als MR voor staan hebben wij een Missie en een Visie opgesteld, die wij graag met u willen delen.

 

Missie MR

Als vertegenwoordiging van ouders en leerkrachten optimaal functioneren, om ieder kind op de PJF school het beste onderwijs in een veilige en vertrouwde omgeving te laten krijgen, dat er voor dat kind mogelijk is.

 

Visie MR

Wij willen als MR goed toegankelijk zijn voor de directie, het team en de ouders.

Wij willen een goede spreekbuis zijn voor de leerkrachten en ouders richting de directie van de school en het Spectrum.

Wij willen een positief-kritische partner zijn voor de directie met betrekking tot de veranderingen op school qua huisvesting, onderwijs en organisatie.

Wij willen dit bereiken door een goed werkend orgaan te worden, zichtbaar binnen de organisatie, waarmee openlijk gecommuniceerd wordt en die actief betrokken wordt om schoolse en bestuurlijke zaken beter te laten functioneren.

 

Doelstellingen schooljaar 2019-2020

Als vervolg op de Missie en Visie hebben wij een aantal doelen gesteld voor het schooljaar 2019-2020, om er voor te zorgen dat uw kind zo goed mogelijk onderwijs zal krijgen. Hieronder worden deze doelen verwoord:

1. Continu monitoren van het optimaliseren van de randvoorwaarden om goed onderwijs voor de kinderen te waarborgen.

2. Huisvesting, (les)omgeving, beleving en veiligheid van de kinderen en leerkrachten waarborgen.

3. Informatiestroom tussen school, Ouderraad, MR en ouders verbeteren.

 

MR-plan

Zowel de Missie, de Visie als de doelstellingen voor 2019 - 2020 zijn vastgelegd in het MR-plan Medezeggenschapsraad 2018-2021.
De MR stelt jaarlijks een nieuw MR-plan vast. Het jaarplan vindt u hier.


Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) wordt gevormd door afvaardigingen van de negen protestants christelijke basisscholen in Bergschenhoek, Bleiswijk en Berkel en Rodenrijs, die samen het Spectrum vormen. Elke school vaardigt een ouder of een personeelslid af. In de GMR komen schooloverstijgende zaken aan de orde.

 

Vragen of opmerkingen

Omdat medezeggenschap voor veel mensen een abstract begrip zal zijn, hopen we dat het bovenstaande iets duidelijk maakt. Mede om ook een zo groot mogelijke betrokkenheid van ouders bij de school te krijgen en te houden.

De MR houdt een vinger aan de pols bij beslissingen die de school neemt op allerlei gebied, maar bemoeit zich niet met het lesgeven. Dat is de taak van de leerkrachten.

De oudergeleding van de MR bekijkt de zaken vanuit het standpunt van ouders (en van de school natuurlijk). Graag horen wij of er nog meer dingen bij ouders spelen die de MR aan kunnen gaan. Daarom is er altijd de mogelijkheid om een onderwerp in de vergadering in te brengen. U kunt dit (bij voorkeur) per e-mail kenbaar maken aan ons op onderstaand e-mailadres: mr@pjfschool.nl. Dit adres kunt u ook gebruiken voor het stellen van vragen of het verkrijgen van informatie.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Om alles in goede banen te leiden hanteren we hierbij het toehoordersreglement.

 

Vergaderschema 2019-2020

De MR-vergaderingen vinden altijd plaats op het hoofdgebouw op de volgende avonden:
4 november 2019 voor de notulen klik hier 
2 december 2019
19 februari 2020 voor de notulen klik hier
15 april 2020
18 mei 2020 voor de notulen klik hier
29 juni 2020 voor de notulen klik hier